Ga direct naar

Nabasco vistrap gaat live de testfase in!

  
NOV/13


In het najaar van 2012 heeft ARCADIS samen met Waternet (Waterschap Amstel Gooi en Vecht) een student begeleidt die een inventarisatie heeft uitgevoerd van beschikbare vismigratievoorzieningen voor de poldersituatie. De inventarisatie was gericht op peilscheidingen binnen een polder zoals kleine stuwen of overstorten van damwand. Deze peilscheidingen kenmerken zich vaak door kleine vervallen (10-50 cm) en weinig tot geen debiet (maximaal enkele tientallen l/s). Daarnaast is er vaak alleen afvoer in natte perioden, in de zomer is er geen afvoer.


Uit de inventarisatie bleek dat er een aantal vismigratievoorzieningen in principe geschikt zijn voor peilscheidingen binnen polder maar dat deze gebaseerd zijn om een bepaalde minimale afvoer. Een afvoer lager dan de veronderstelde minimale afvoer betekent dan dat de passages niet goed functioneren en dat er een risico is op het verlagen van het bovenstroomse peil omdat de vispassage een lekverlies veroorzaakt groter dan de beschikbare afvoer op dat moment. Op basis van deze inventarisatie zijn een aantal concepten ontwikkeld voor vispassages in de polder die geschikt zijn voor een klein verval, weinig tot geen water en die geen risico veroorzaken voor peilhandhaving door verlies van te veel kostbaar water in droge perioden. Een van deze concepten is de Polderbekkenpassage.

Uit de inventarisatie bleek ook dat vrijwel alle waterschappen in west Nederland worstelen met de peilscheidingen binnen polders. Deze peilscheidingen zijn vaak niet aangemerkt als prioritair knelpunt binnen de KRW plannen zoals bijvoorbeeld bij polder-boezem overgangen vaak wel het geval is. Dit is spijtig want met het passeerbaar maken van de peilscheidingen binnen polders kan in een aantal gevallen wellicht zeer veel ecologisch rendement behaald worden. Waardevolle gebieden kunnen worden verbonden en er kunnen koppelingen worden gelegd tussen overwinterings-, paai- foerageergebieden

Ook het hoogheemraadschap van Delfland kent deze problematiek en heeft in 2013 aan het consortium ARCADIS, BOM Aqua en Buisman N&I opdracht gegeven om polderpassages te ontwikkelen en in de praktijk opwerking vismigratie uit te testen.

Pilot Polderbekkenpassage
De polderbekkenpassage is in feite de kleinere variant van de grote bekkenpassages die in watersystemen met vrij verval worden toegepast. Het grote voordeel van dit type is dat gewerkt wordt met overstorten waardoor het bovenstroomse waterpeil nooit verder kan uitzakken dan de bovenste drempel die op streefpeil wordt aangelegd. Uitzakken van het peil tot onder streefpeil is hierdoor niet mogelijk. Het voordeel van overlaten ten opzichte verdronken vensters is tevens dat naar verwachting grotere vissen kunnen passeren.

De achterliggende doelstelling van de pilot is het ontwikkelen van een breed toepasbaar vispassage type voor de poldersituatie. Uitgangspunten hierbij zijn:
- Uniform ontwerp;
- Prefab en separaat eenvoudig naast/ aan (bestaande) stuw/ peilscheiding inpasbaar;
- Geen risico op uitzakken peil door vaste overlaat (geen verdronken vensters);
- Duurzaam door de passage in de toekomst van plantaardige vezel te maken;
- Kostprijs lager van €10.000,--.

Voor het onderdeel plantaardige vezels heeft Buisman N&I NPSP benaderd. Binnen de pilot wordt een deel van de PE constructie van plantaardige vezels gemaakt en uitgetest.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl